cách âm Licom, cách nhiệt, cách âm, chống cháy, giải pháp cách âm, giải pháp cách nhiệt,cách nhiệt licom

GLASS CLOTHE

GLASS CLOTHE
Code: : KNA 203AC
Brand : Asia Kangnam
Views : 44636
Fire Protections : 3788V, 651V,3884-SB,3788-SB
Thermal Conductivity : 3025R-C, 1815A-ACR
Thermal Insulation Jacket : 3884-1524-SR ,430-1550-SR , 1815A-SR
F.R.P : 105-AC,107-AC
Waterproof System : 105-AC , 109-AC , 110-AC , 1200HS, 1400HS
Grinding & Cutting Wheels : 1330HS , 1331HS , 1350HS , 1351HS , 1376HS
Aotomotive & F.R.P : 1200(PAL), 1200HS , 2100HS , C120, C125
ORIGINAL : ASIA KANGNAM -Thailand
THERMAL INSULATION- ACOUSTIC INSULATION- FIRE RESISTANCE